Πτυχιακές και Διπλωματικές εργασίες προς όφελος της Ρόδου

Η Ροδιακή Λέσχη στηρίζει το Rhodes for Life
22 November 2017
Ροδιακή Λέσχη & Αθλητισμός
22 November 2017

Πτυχιακές και Διπλωματικές εργασίες προς όφελος της Ρόδου

Η Ροδιακή Λέσχη επεξεργάζεται την ίδρυση δομών και διαδικασιών για την δημιουργία βάσης δεδομένων θεμάτων πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών. Τα θέματα αυτά θα διοχετεύονται και θα προτείνονται στους Ρόδιους φοιτητές και σπουδαστές, προκειμένου να εκπονούν εργασίες που θα ωφελούν την Ρόδο και τη ροδιακή κοινωνία. Οι εργασίες που θα συγκεντρώνονται θα αποτελέσουν δεύτερη βάση δεδομένων προς αξιοποίηση.

 

Ο βασικός σκοπός της δράσης αυτής είναι αφενός να βοηθήσει τους Ρόδιους φοιτητές – σπουδαστές στην επιλογή θέματος για την πτυχιακή ή διπλωματική εργασία τους και αφεταίρου να αξιοποιήσει το φοιτητικό δυναμικό παροτρύνοντάς το να εκπονεί μελέτες επί θεμάτων που θα ενισχύσουν τη Ρόδο ή και θα καλύψουν κάποια συγκεκριμένη ανάγκη.

 

Απαιτούμενα για την υλοποίηση της δράσης αυτής είναι η συλλογή θεματολογίας σχετική με τη Ρόδο, προερχόμενη κυρίως από προτάσεις ροδιακών φορέων (όπως Δήμος, ΤΕΕ, Αρχαιολογία, Επιμελητήριο), αξιολόγηση των προτάσεων – θεμάτων, δημιουργία βάσης δεδομένων των θεμάτων, διοχέτευση των πληροφοριών – θεμάτων στους Ρόδιους φοιτητές, υποβοήθηση των φοιτητών στην εκπόνηση της εργασίας τους, τυχόν χρηματοδότηση της εργασίας (ή και μέσω υποτροφίας), συλλογή και δημιουργία αποθετηρίου των ολοκληρωμένων εργασιών που αφορούν στη Ρόδο, διάθεση του υλικού – εργασιών στους σχετικούς φορείς και στο ευρύτερο κοινό.